logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Европейската комисия създава Служба за ИИ

03.06.24 1 2Европейската Комисията разкри че създава Службата за ИИ, в рамките на Комисията. Службата за ИИ има за цел да даде възможност за бъдещото разработване, внедряване и използване на ИИ по начин, който насърчава обществените и икономическите ползи и иновациите, като същевременно намалява рисковете. Службата ще играе ключова роля в прилагането на Законодателния акт за ИИ, особено по отношение на моделите на ИИ с общо предназначение. Тя ще работи и за насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на надеждния ИИ и за позициониране на ЕС като лидер в международните дискусии.

Службата за ИИ ще се състои от:

  • Звено за регулиране и съответствие, което координира регулаторния подход за улесняване на еднаквото прилагане и изпълнение на Законодателния акт за ИИ в целия Съюз, като работи в тясно сътрудничество с държавите членки. Отделът ще допринася за разследванията и възможните нарушения, като администрира санкциите;

  • Звено за безопасност на ИИ, съсредоточено върху идентифицирането на системните рискове на много способни модели с общо предназначение, възможни мерки за смекчаване, както и подходи за оценка и изпитване;
  •   • Отдел за високи постижения в областта на ИИ и роботиката, подкрепящ и финансира научноизследователска и развойна дейност за насърчаване на екосистема за високи постижения. Координира инициативата GenAI4EU, като стимулира разработването на модели и тяхното интегриране в иновативни приложения;
  •   • Отдел „AI for Societal Good“ за проектиране и прилагане на международния ангажимент на Службата по ИИ в областта на ИИ за добро, като например метеорологично моделиране, диагностика на ракови заболявания и цифрови близнаци за възстановяване;
  •   • Отдел за иновации и координация на политиките в областта на ИИ, който ще наблюдава изпълнението на стратегията на ЕС за ИИ, наблюдава тенденциите и инвестициите, стимулира внедряването на ИИ чрез мрежа от европейски цифрови иновационни центрове и създаването на фабрики за ИИ, и насърчава иновативна екосистема чрез подкрепа за регулаторните лаборатории и изпитванията в реални условия.

Службата за ИИ ще работи под ръководството на водещ научен съветник, за да гарантира високи научни постижения при оценяването на модели и иновативни подходи, както и съветник по международни въпроси, за да проследим ангажимента ни да работим в тясно сътрудничество с международните партньори в областта на надеждния ИИ.

Структура и задачи на Службата за ИИ

Службата за ИИ ще наеме над 140 служители за изпълнението на своите задачи. Персоналът ще включва специалисти в областта на технологиите, административни асистенти, адвокати, специалисти по политики и икономисти.

Службата ще гарантира съгласуваното прилагане на Законодателния акт за изкуствения интелект. Тя ще постигне това, като подкрепи органите на управление в държавите членки. Службата за ИИ също така ще прилага пряко правилата за моделите на ИИ с общо предназначение. В сътрудничество с разработчиците на ИИ, научната общност и други заинтересовани страни Службата по ИИ ще координира изготвянето на най-съвременни кодекси за поведение, ще провежда изпитвания и оценка на модели на ИИ с общо предназначение, ще изисква информация, както и ще налага санкции, когато е необходимо.

За да се гарантира добре информиран процес на вземане на решения, Службата за ИИ ще си сътрудничи с държавите членки и по-широката експертна общност чрез специални форуми и експертни групи. На равнището на ЕС Службата за ИИ ще работи в тясно сътрудничество с Европейския съвет по изкуствен интелект, съставен от представители на държавите членки. Научната група от независими експерти ще гарантира силна връзка с научната общност, а допълнителен експертен опит ще бъде събран в рамките на консултативен форум, представляващ балансиран подбор от заинтересовани страни, включително промишлеността, стартиращите предприятия и МСП, академичните среди, мозъчните тръстове и гражданското общество.

Службата за ИИ ще насърчава иновативна екосистема на ЕС за надежден ИИ. Тя ще допринесе за това, като предоставя консултации относно най-добрите практики и дава възможност за достъп до лаборатории в областта на ИИ, изпитвания в реални условия и други европейски структури за подкрепа на внедряването на ИИ, като например съоръженията за изпитване и експериментиране в областта на ИИ, европейските цифрови иновационни центрове и фабриките за ИИ. Тя ще подкрепя научноизследователски и иновационни дейности в областта на ИИ и роботиката и ще изпълнява инициативи като GenAI4EU, за да се гарантира, че моделите на ИИ с общо предназначение, произведени в Европа и обучени чрез суперкомпютри на ЕС, са прецизирани и интегрирани в нови приложения в цялата икономика, като по този начин се стимулират инвестициите.

И накрая, Службата за ИИ ще гарантира стратегически, съгласуван и ефективен европейски подход към ИИ на международно равнище, който ще се превърне в глобална отправна точка.

Източник: Инфобизнес

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1