logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Продоволствена сигурност: Комисията разглежда въпроса за наличието и финансовата достъпност на торовете в ЕС и в световен мащаб

11.11.22 4 1Торовете играят важна роля за постигане на продоволствена сигурност. Тяхното производство и стойността им зависят до голяма степен от природния газ. Вследствие на руското нашествие в Украйна глобална криза в сектора на минералните торове и енергията е надвиснала понастоящем над световната продоволствена сигурност и цените на храните. В този контекст Европейската комисия представи съобщение относно гарантирането на наличността и финансовата достъпност на торовете. В съобщението се представят широк набор от действия и насоки за справяне с предизвикателствата, пред които понастоящем са изправени земеделските стопани и промишлеността в ЕС, както и развиващите се страни. Също така, в духа на приетото през март 2022 г. съобщение относно гарантирането на продоволствената сигурност, на стратегията „От фермата до трапезата“ и на плана REPowerEU, се разглежда и необходимостта от укрепване на цялостната издръжливост и устойчивост на европейските продоволствени системи в средносрочен и дългосрочен план.

Действия за поддържане на устойчиво производство на торове в ЕС и за намаляване на зависимостта
В съобщението се очертават редица най-добри практики и начини за подпомагане на земеделските стопани да оптимизират използването на торове и да намалят зависимостта си, като същевременно се гарантират добивите.
  • Сектор от критично значение: в съответствие със съобщението на Комисията „Да пестим газ за безпроблемна зима“ държавите членки могат да дават приоритет на постоянния и непрекъсваем достъп до природен газ за производителите на торове в своите национални планове за действие при извънредни ситуации в случай на въвеждане на нормирано разпределение на газа.
  • Целева финансова подкрепа: изменената временна рамка за държавна помощ при кризи дава възможност на държавите членки да предоставят специфична подкрепа на земеделските стопани и на производителите на торове. Средствата, генерирани от мерки като тавана на пазарните приходи на някои производители на електроенергия и солидарната вноска, също могат да се използват за целите на националните схеми за подпомагане, при спазване на приложимите условия. Освен това Комисията, заедно с държавите членки, ще проучи доколко е целесъобразно да се използва селскостопанският резерв на стойност 450 млн. евро за финансовата 2023 година в подкрепа на земеделските стопани, засегнати от високите разходи за производствени ресурси.
  • Подобрена прозрачност на пазара: през 2023 г. Комисията ще създаде обсерватория на пазара на торове за споделяне на данни за производството, използването, цените и търговията.
  • Устойчиви селскостопански практики и обучение: Комисията ще работи заедно с държавите членки, за да се гарантира широкото прилагане от земеделските стопани на подходящи за тази цел интервенции, като например планове за управление на хранителните вещества, подобряване на състоянието на почвите, прецизно земеделие, биологично земеделие, използване на бобови култури в схемите за сеитбооборот. Комисията също така ще приканва държавите членки да обмислят възможностите за допълнително приоритизиране и повишаване на амбицията на такива интервенции при преразглеждане вбъдеще на стратегическите си планове по ОСП.
  • Повече органични торове: замяната, когато такава е възможна, на минералните торове с органични торове ще намали зависимостта на ЕС от газа, както и въглеродния отпечатък на сектора. Регламентът за продуктите за наторяване вече гарантира по-добър достъп до пазара за торове, получени от оползотворени отпадъци, както и екологични и кръгови алтернативи на природния газ. „Хоризонт Европа“ също инвестира 180 млн. евро в проекти за оптимизиране на баланса на хранителните вещества, алтернативни продукти за наторяване и природосъобразни решения за управление на хранителните вещества. През 2023 г. Комисията ще приеме и план за действие за интегрирано управление на хранителните вещества, за да насърчи по-ефективното използване на хранителните вещества, като вземе предвид отправните точки на държавите членки и плана за действие за нулево замърсяване.
  • Преход към по-екологични торове: Комисията ще насърчи държавите членки да подкрепят инвестициите във водород от възобновяеми източници и биометан за производството на амоняк.
  • Диверсификация на търговията: Комисията се насочи към алтернативни доставчици на торове, за да компенсира предишните доставки от Беларус и Русия. През юли 2022 г. Комисията предложи също така да се суспендират търговските мита за амоняк и карбамид, използвани за производството на азотни торове.
За повече информация: Съобщение относно гарантирането на наличността и финансовата достъпност на торовете

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1